top of page

כשמיישמי מערכת פריוריטי משלבים רקע בראיית חשבון, בחשבונאות ובכספים, יחד עם ניסיון מהשטח בתהליכים עסקיים ובבקרות פנימיות, תוכלו להיות בטוחים שהתהליכים הפיננסיים מנוהלים לפי תקן SOX. 

סיבד - מערכת ERP של פריוריטי לפי תקנות SOX

למה בסיבד היישום של תוכנת priority לפי דרישות SOX? 

בסיבד (Sibud), המיישמים שלנו של מערכת ה-ERP של פריוריטי משלבים שליטה בכל המודולים והאפשרויות של תוכנת priority, יחד עם רקע בחשבונאות ובכספים, הבנה בשטח של תהליכים עסקיים, בקרות פנימיות ודיווחים כספיים. 

הרקע המשולב שלנו בהנהלה ובצוות בחברות מקומיות וגלובליות מבטיח שהיישום של מערכת פריוריטי תואם לכול התקנים של SOX, החוקים של Sarbanes-Oxley והרבה יותר.  

התאמת המערכת היא הזדמנות לשיפור עסקי, להתייעלות ולהשגת מטרות החברה.

התאמת המערכת לתקן SOX לא מצטמצמת רק ליישום תוכנת פריוריטי, אלא כוללת גם תהליך מקיף של בירור צרכים, ייעוץ ובקרה. הגישה הרחבה שלנו בסיבד בהכנת החברה לדרישות SOX יוצרת מנוף לשיפור מערך הבקרה הפנימית, התהליכים העסקיים ומימוש פוטנציאל החברה.

מה כולל יישום מערכת ERP לפי תקן SOX? 

בהתאם לצורך אפשר להרחיב את השירות ולכלול את התהליכים הבאים לדוגמה:

 • מיפוי התהליכים - סקירת התהליכים המשפיעים על הדיווח הכספי.

 • כתיבת Narratives ותרשימי זרימה - תיעוד התהליכים לפי דרישות התקן. 

 • הגדרת סיכונים ובקרות - בדיקת אפקטיביות מערך הבקרה הפנימית וביצוע בדיקות תקינות.

 • התראה על כשלים - במערך הבקרה וההתנהלות העסקית. 

 • בבניית תכנית שיפור מערך הבקרה - עזרה ביצירת תוכנית הבקרה ויישומה. 

 • כתיבת נהלי אבטחה - לתקינות הרישום והדיווח הפיננסי.

שירות התאמת המערכת לדרישות SOX כולל את הבדיקות הבאות לדוגמה:  

 • סדרת סקירות ובקרות - הבודקת יישומים כספיים ותפעוליים.

 • בדיקת מוכנות ליישום חוק ה-Sarbanes Oxle - שיפור תהליכים המתמקדים בהמשכיות וביציבות של תהליכי הבקרה לאורך זמן (sustainability).

 • התאמת תהליכים וסביבת המחשב - בדיקת התאמה לעמידה בדרישות חוקים ותקנות כמו: הרגולציה באזל 2 והוראות ניהול הספרים.

 • סקירת המערכות לפני ואחרי ההטמעה - התאמת המערכות לדרישות והוספת פיתוחים רלוונטיים.

התהליך המובנה של הטמעת SOX בארגון כולל את השלבים הבאים לדוגמה: 

 • זיהוי ליקויים בבקרה הפנימית של הדיווח הכספי - זיהוי התהליכים העסקיים המשמעותיים בחברה, תיעוד של תהליכי הבקרה הקיימים, כדי לזהות את הפערים והחסרים שיש להשלים. 

 • המלצות לתיקון ולשיפור הליקויים שאותרו - עזרה בכתיבת תוכניות לבדיקת הבקרות והתאמת מערכת פריוריטי לעמידה בתנאים הנדרשים. 

 • שינוי והתאמת תהליכי הבקרה הפנימית - מיפוי הבקרות הרלוונטיות לתהליכי הדיווח הכספי והביקורת על ניהול מערך המחשוב; שיפור התהליכים הפיננסיים, העסקיים והתייעלות החברה.

חוק ה-SOX האמריקאי (סרבנס-אוקסלי Sarbanes Oxle) או תקנות ועדת גושן (ה-SOX הישראלי) דומים במהותם. חוק הסרבנס-אוקסלי (חקיקה אמריקאית פדרלית) מגדיר את הרגולציה הנדרשת לבקרה פנימית על תהליכים עסקיים בארגונים, במטרה להבטיח דיווח חשבונאי מדויק ואמין ולהגן על מאגרי המידע. 

בפועל, הרגולציה עוסקת בניהול סיכונים כדי לשפר את מערכי הבקרה בארגונים, למנוע מעילות ודיווחים כוזבים, לחזק את האמון של המשקיעים בחברות ולהבטיח הגנה מקסימלית על המידע הפיננסי של החברה. ה-SOX מגדיר גם את אופן הפעילות מול הרשות לנירות ערך (לני"ע). הקפדה על החוק מאפשרת לשמור על השרידות העסקית של החברה, גם במקרה שמאגרי המידע שלה נפגעים. 

החוק הפך לתקן מחייב בעולם, ותפקידה של ועדת ה-SOX להטמיע את הנהלים הנדרשים לעמידה בתקן.

בישראל תקן SOX נדרש רק לחברות הנסחרות בנסדא"ק, אך בפועל גם בנקים, חברות ביטוח וחברות ממשלתיות נאלצות לעמוד דרישות דומות.

תקן ה-IFRS לדיווח כספי בין-לאומי (International Financial Reporting Standard) הוא מקבץ של תקנים חשבונאיים שהוגדר ע"י המוסד הבין-לאומי לתקינה בחשבונאות. מדינות רבות בעולם וגם בישראל, בחרו לאמץ את דרישות ה-IFRS לדוחות כספיים, כתקן מחייב במגזרים עסקיים שונים. 

מה זה חוקי ה-SOX וה-IFRS?

bottom of page